ಮುಚ್ಚಿ

ಬಿಂದು ಮಣಿ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : domramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271104