ಮುಚ್ಚಿ

ಬಸವರಾಜು

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ

ಇಮೇಲ್ : dobcmramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಬಿಸಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27276047