ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : rmgtahasildar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಮನಗರ
ದೂರವಾಣಿ : 9448670042
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-27271228