ಮುಚ್ಚಿ

ಮುನಿಕೆಂಪೇಗೌಡ(ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಯಟ್),ರಾಮನಗರ

ಇಮೇಲ್ : dietramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಯಟ್) (ಪ್ರಭಾರ)
ದೂರವಾಣಿ : 080-27273637