ಮುಚ್ಚಿ

ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. (ಪ್ರ )

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159

ಇಮೇಲ್ : slaoramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08027275177