ಮುಚ್ಚಿ

ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಕೆಎಎಸ್

ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಬಿಎಂ ರಸ್ತೆ,ರಾಮನಗರ-562159

ಇಮೇಲ್ : slaoramanagara[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08027275177