ಮುಚ್ಚಿ

ಅನಿಲ್

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ 562159.

ಇಮೇಲ್ : pdjramanagaram[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 080-27271449