ಮುಚ್ಚಿ

ಅಲೆನ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಗುಡೂರಿ

ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಇಮೇಲ್ : karrmg[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 9986935636