ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಪೋಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 18/06/2020

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ- 01 ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು ಮರಳವಾಡಿ- 01 ಹುದ್ದೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ