ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಪೋಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 18/06/2020

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ- 01 ಹುದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು ಮರಳವಾಡಿ- 01 ಹುದ್ದೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನಿಟರ್ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ (ಸಿವಿಲ್, ಕೃಷಿ/ರೇಷ್ಮೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 08/06/2020

ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನಿಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಸಿವಿಲ್-22 ಕೃಷಿ/ರೇಷ್ಮೆ-2 ತೋಟಗಾರಿಕೆ-2 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದಿದೆ

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ