ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : ghpsnallahalli[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9900991074