ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : ghsbannikuppe[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9449131635