ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ

ಹಲಸೂರು ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕ

ಇಮೇಲ್ : ghshalasuru[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9741124292