ಮುಚ್ಚಿ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಇಂಡೆಸಿಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : INDB0000222 ಬಿಡದಿ


ದೂರವಾಣಿ : 27282369
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.indusind.com/

ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐ.ಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : IBKL0000437, ಬಿಡದಿ


ದೂರವಾಣಿ : 27282375
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.idbi.com/index.asp

ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐ.ಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : IBKL0001438, ಅಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ


ದೂರವಾಣಿ : 27307200
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.idbi.com/index.asp

ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐ.ಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : IBKL0001876, ರಾಮನಗರ


ದೂರವಾಣಿ : 27276662
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.idbi.com/index.asp

ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್

ಐ.ಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : IBKL0000919, ಕನಕಪುರ


ದೂರವಾಣಿ : 27522786
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.idbi.com/index.asp

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : ICIC0001414, ಬಿಡದಿ


ದೂರವಾಣಿ : 27283363
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.icicibank.com/

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : ICIC0001416, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ


ದೂರವಾಣಿ : 27252183
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.icicibank.com/

ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : ORBC0101316, ರಾಮನಗರ


ದೂರವಾಣಿ : 27276994
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.obconline.co.in/

ಕರೂರ್ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : KVBL0001327, ರಾಮನಗರ


ದೂರವಾಣಿ : 27276969
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.kvb.co.in/

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಐಎಫ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಕೋಡ್ : KARB0000581, ಮಾಗಡಿ


ದೂರವಾಣಿ : 27745332
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://karnatakabank.com/