ಮುಚ್ಚಿ

ಪೋಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಪೋಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪೋಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ- 01 ಹುದ್ದೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕರು ಮರಳವಾಡಿ- 01 ಹುದ್ದೆ

18/06/2020 03/07/2020 ನೋಟ (2 MB)