ಸಂಗಮ

ಸಂಗಮ-ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ