ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನಾ,ಐಎಎಸ್

Smt. M.S. Archana IAS

ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ಎಸ್. ಅರ್ಚನಾ,ಐಎಎಸ್

  • ಅವಧಿ: 09/03/2018 - 02/03/2021
  • ಹಂಚಿಕೆ ವರ್ಷ: 2017
  • ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲ: ನೇರ
  • ಸೇವೆ: ಐಎಎಸ್
  • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 080-27273777
  • ಇಮೇಲ್: deo[dot]ramanagara[at]gmail[dot]com
  • ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159