ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ddpi[dot]rmgm[at]gmail[dot]com 080-27273708 ಡಿಡಿಪಿಐ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ddbr[dot]pue[at]gmail[dot]com 080-27275195 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮುನಿಕೆಂಪೇಗೌಡ(ಪ್ರ) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಯಟ್) (ಪ್ರಭಾರ) dietramanagara[at]gmail[dot]com 080-27273637 ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಯಟ್),ರಾಮನಗರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮರೀಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮನಗರ beormgm[at]gmail[dot]com 080-27271352 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ರಾಮನಗರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾಗರಾಜು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ beocpt08[at]gmail[dot]com 080-27251418 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕನಕಪುರ beokkp08[at]gmail[dot]com 080-27522352 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಕನಕಪುರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧೇಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾಗಡಿ beomagadi08[at]gmail[dot]com 080-27745217 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಮಾಗಡಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಉಶಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ 080-22961041 ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್