ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mojini[dot]ddramnagar[at]gmail[dot]com ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ರಾಮನಗರ & ಕನಕಪುರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mojini[dot]ddramnagar[at]gmail[dot]com 9686970014 ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mojini[dot]ddramnagar[at]gmail[dot]com 9945698620 ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಮಾಗಡಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಡಿಎಲ್ಆರ್ mojini[dot]ddramnagar[at]gmail[dot]com 080-27275252 ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ