ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಕೆಎಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ slaoramanagara[at]gmail[dot]com 08027275177 ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಬಿಎಂ ರಸ್ತೆ,ರಾಮನಗರ-562159