ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್

 

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ 1
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ 4
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 127
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಳಾಸ
1 ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ್,ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ,ರಾಮನಗರ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಳಾಸ
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ,ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
2 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್,ಕನಕಪುರ
3 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್,ಮಾಗಡಿ
4 ರಾಮನಗರ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ,ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್,ರಾಮನಗರ