ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು

Image Details

ರವಿ

 

ಶ್ರೀ.ಎಸ್. ರವಿ,

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು , ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಎಂ ರೇವಣ್ಣ

 

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಎಂ ರೇವಣ್ಣ,

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು , ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪುಟ್ಟಣ್ಣ

 

ಶ್ರೀ.  ಪುಟ್ಟಣ್ಣ,

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು , ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಲಿಂಗಪ್ಪ

 

ಶ್ರೀ.ಸಿ. ಎಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ,

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು , ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ದೇವೇಗೌಡ

 

ಶ್ರೀ. ಅ. ದೇವೇಗೌಡ,

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು , ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.