ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

Image Details

182

 

ಶ್ರೀ.ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್,

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

183

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ,

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

184

 

ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್,

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಕನಕಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

185

 

ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ,

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ