ಸಭಾ ನಡವಳಿ


ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ
1 13-09-2013ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು Click Here
2 22-11-2013 ರಂದು ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಅಜೆಂಡಾ Click Here
3 19-11-2013ರಂದು ನಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಜೆಂಡಾ Click Here
4 19-11-2013ರಂದು ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಜೆಂಡಾ Click Here
5 22-11-2013ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಜೆಂಡಾ Click Here
6 20-01-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು Click Here
7 30-03-2015ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು Click Here
8 31-03-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
9 31-03-2015ರಂದು ನಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
10 01-04-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
11 06-04-2015ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
12 07-04-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
13 19-06-2015ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು Click Here
14 20-06-2015ರಂದು ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
15 22-06-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
16 22-06-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
17 24-06-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿ Click Here
18 04-07-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
19 03-09-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ Click Here
20 04-09-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
21 04-09-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
22 05-09-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
23 07-09-2013 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
24 08-09-2015 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
25 13-11-2015ರಂದು ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
26 13-11-2015ರಂದು ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
27 16-11-2015ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
28 16-11-2015ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
29 17-11-2015ರಂದು ನಡೆದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
30 19-11-2015ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು Click Here
31 02-01-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
32 06-01-2016 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
33 06-01-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ Click Here
34 06-01-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸಭೆ ನಡವಳಿ Click Here
35 07-01-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು Click Here
36 17.07.2015 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ Click Here
37 08.01.2016 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣಾ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ Click Here
38 29-04-2016 ರಂದು ನಡೆದ 2016-2021 ರ 1 ನೇ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ Click Here
39 02-07-2016 ರಂದು ನಡೆದ 2016-2021 ರ 2 ನೇ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ Click Here
40 23-08-2016 ರಂದು ನಡೆದ 2016-2021 ಪದದ 3 ನೇ ಜನರಲ್ ದೇಹ ಸಭೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ Click Here
41 21-07-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು Click Here
42 23-07-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
43 25-07-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
44 27-07-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
45 28-07-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
46 19-11-2016ರಂದು ನಡೆದ 4 ನೇ ಜಿಬಿಎಂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
47 11-11-2016 ರಂದು ನಡೆದ 4 ನೇ ಜಿಬಿಎಂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು Click Here
48 422-11-2016ರಂದು ನಡೆಯುವ ನೇ GBM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು Click Here
49 4 ನೇ ಜಿಬಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 21-11-2016 ರಂದು ನಡೆಯಿತು Click Here
50 4 ನೇ ಜಿಬಿಎಂ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 21-11-2016 ರಂದು ನಡೆಯಿತು Click Here