ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 127 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳು
1. ರಾಮನಗರ 20
2. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 32
3. ಕನಕಪುರ 43
4. ಮಾಗಡಿ 32
ಒಟ್ಟು 127

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು


ಕ್ರ.ಸ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 9480875100/ 9449352398
27251193
eotpcpt01@gmail.com
2 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮು ಟಿ.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕನಕಪುರ 9964522719
27522438
eotp_kkp@yahoo.com
3 ಶ್ರೀ ಮುರುಡಯ್ಯ ಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಾಗಡಿ 8971884951
27746900
eotpmagadi.mgd@gmail.com
4 ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಮನಗರ 9480875115/7975460292
27272224
eotprmn@gmail.com