ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ.
ಸ್ಥಳ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೊಬೈಲ್
1
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಮನಗರ
080-27273700
9480802801
2
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಚನಪಟ್ಟಣ
080-27251415
9480802821
3
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಮನಗರ
080-27271878
9480802820
4
ಅರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್
080-27251621
9480802834
5
CPI, Magadi
080-27745375
9480802833
6
ಅರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ
080-27271010
9480802831
7
ಅರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್
080-27271422
9480802830
8
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27251229
9480802856
9
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27251749
9480802855
10
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್
080-27271786
9480802847
11
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27522441
9480802860
12
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27745224
9480802852
13
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27271230
9480802845
14
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
080-27273904
9480802846
15
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾನೆ
080-28435250
9480802851
16
DAR, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
080-27255488
9480802806
17
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ
080-27271100
080-27273456