ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು


ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಚೇರಿr ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮಿತಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮಿತಿ
1. Issue  of  copy  of  FIR  to the complainant S.H.O.         Immediately         After Registration     CPI if SHO is PSI/SDPO if SHO is PI Two working days working  
2. License for Amplified 
Sound System
CPI 3 working days SDPO  7 working days Addl.SP/DCP 7 working days
3. License for Amusement   Circle Inspector 15 days SDPO 30 working days Addl.SP/Deputy Commissioner of Police 30 working  days
4. Permission for peaceful    
assembly and procession
CPI/PI 7 working days SDPO 10 working days Addl.SP/DCP 7 working days
SDPO 15 working  
days
Addl.SP/ DCP 10 working days SP/Jt. Commr.
 

 Addl.SP/ DCP   

 

15 working days  SP/Jt. Commr./Addl.Commr 10 working days IGP of the range/
COP
5. NOC for Extension of  
Visa
SHO 7 days CPI/SDPO 7 days SDPO/Addl.SP/DCP  
6. Receipt of petitions  SHO  30 min. CPI/SDPO Two days SDPO/Addl.SP/DCP  3 days
7. Disposal of Petition   SHO 15 days CPI/SDPO  7 days SDPO/Addl.SP/DCP 7 days
8. Passport Verification    SHO 90 days CPI/SDPO 7 days SDPO/Addl.SP/DCP  7 days
9. Service Verification
Local jurisdiction   
Outside jurisdiction
SHO 20 days

45 days

CPI/SDPO 7 days SDPO/Addl.SP/DCP  7 days
10. NOC for petrol pump,
gas agency, hotel, bar   
etc.
SHO 7 days CPI/SDPO 7 days SDPO/Addl.SP/DCP 7 days
11. Arms License    
Verification District
SHO 30 days CPI/SDPO 7 days SDPO/Addl.SP/DCP 7 days
12. Missing Report of   
documents, Mobile
phone etc.
SHO One day CPI/SDPO 3 days SDPO/Addl.SPDCP 7 days
13. NOC for Crackers   Fire Station Officer 7 days Dist. Fire Officer 7 days Regional Fire Officer  7 days