ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ
1 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಡಾ. ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ , ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 27275944
2 ಡಾ:ಆರ್.ಪ್ರಶಾಂತ್ , ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 27275945
3 ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಎನ್. ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು 27276614
4 ಮನುಕುಮಾರ್ ವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು (ಗ್ರಾ.ಲೆ. ನಿಯೋಜನೆ) 27275944
5 ಆರ್. ನವೀನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 27275944
6 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮುಜರಾಯಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ಪ್ರಭಾರ) 27276614
7 ಕೆ.ವಿ. ಅನಂತರಾಜು ಚುನಾವಣೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 27276614
8 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಚುನಾವಣೆ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ 27276614
9 ಜಿ. ನಾಗವೇಣಿ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಂ 27276614
10 ಜಗದೀಶ್ ಹೆಚ್ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಂ 27276614
11 ನಾಗರಾಜು.ಎಸ್.ಡಿ ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎ 27276614
6 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮುಜರಾಯಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ 27276614
14 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
15 ಚರಣ್ ರಾಜ್.ಬಿ.ಡಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
16 ರಮ್ಯ ಕೆ.ಕೆ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
18 ಗಾಯಿತ್ರಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
19 ಎ.ಎಸ್.ಧರೇಶ್ ಗೌಡ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
20 ನಾಗೇಶ್ ಎಸ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
27 ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಚ್. ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
21 ವಿ. ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
36 ಸುನೀಲ್ ಕೆ.ಸಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ 27276614
36 ದೇವಲಿಂಗು ವೈ.ಎಸ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ (ನಿಯೋಜನೆ) 27276614
36 ಟಿ.ಎಂ ಪೂರ್ಣಿಮ ಪ್ರ.ದ.ಸ (ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ) 27276614
23 ಟಿ.ಎಸ್.ಗಿರಿಜಮ್ಮ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
26 ದರ್ಶನ ಕೆ.ಗೌಡ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
27 ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
28 ಪದ್ಮಮ್ಮ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
29 ಎಂ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 27276614
30 ಹೇಮಚಂದ್ ಎಂ. ದ್ವಿ.ದ.ಸ(ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ) 27276614
30 ಬಿ.ಎನ್ ನರೇಶ್ ದ್ವಿ.ದ.ಸ(ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ) 27276614
36 ಎನ್. ಎಸ್. ರವಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು (ನಿಯೋಜನೆ) 27276614
36 ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸುಷ್ಮೀತಾ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು (ನಿಯೋಜನೆ) 27276614
31 ಜಯಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು(ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ) 27276614
32 ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವಯ್ಯ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614
33 ಬಿ.ಬಸವರಾಜು "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614
34 ಯೋಗ್ಯಕುಮಾರ್.ಜೆ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614
35 ಸಿಧ್ಧರಾಜು "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614
36 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 27276614