ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ
1 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಲಂ 4(1)b 2016-17 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ Click here
2 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಲಂ 4(1)a 2015-16 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಕೆ Click here
3 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಲಂ 4(1)b 2015-16 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ Click here
4 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಲಂ4(1)a - ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ Click here